"Selamat datang ke Taman Tema Genting SkyWorlds (“Genting SkyWorlds TP”)! Kami (atau “kita” or “Kami”), Genting Malaysia Berhad (Reg. No. 198001004236) mengucapkan semoga perjalanan anda menyeronokkan bersama Kami.

Setiap tetamu, pelanggan, pelawat, jemputan, penaung dan mana-mana individu yang memasuki atau mewakili Genting SkyWorlds TP (“Awak” or “Anda”) dikehendaki dan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi dan mengikuti peraturan dan undang-undang Genting SkyWorlds TP yang telah dipaparkan di pintu masuk Genting SkyWorlds TP dan laman sesawang rasmi (“Park R&R”).

Untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan, sila hubungi Perkhidmatan Tetamu Genting SkyWorlds menerusi emel: tpguestservices@rwgenting.com
            (A) Peraturan & Undang-Undang – Secara Am
 1. Dengan membeli, mempersembahkan tiket Anda, pas tahunan, baucar hadiah ikhlas, emel pengesahan, pas kemasukan atau apa acara kemasukan yang dikenali oleh Kami pada waktu relevan (secara kolektif dirujuk sebagai “Tiket”) pada pintu masuk, atau kemasukan dan/atau mempersembahkan di Genting SkyWorlds TP, Anda dipercayai telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi dan mengikuti dengan Park R&R.
 2. Jika Anda gagal, menolak atau cuai untuk mematuhi, mengikuti atau bersetuju dengan mana-mana Park R&R, Anda boleh disingkirkan dari (dengan atau tanpa menggunakan daya paksaan) Genting SkyWorlds TP dan bila-bila kami anggap dan menurut budi bicara, dari Resorts World Genting tanpa bayaran balik untuk Tiket dan/atau bayaran pampasan atau kerosakan untuk kerugian yang mungkin ditanggung oleh Anda (sama ada kecederaan peribadi atau kehilangan barang) yang berkait dengan penyingkiran, jika ada.

  (B) Tikets
 3. Sila beli Tiket Anda di kaunter atau menerusi ejen yang diberi kuasa pada waktu operasi yang relevan atau menerusi laman sesawang rasmi website www.gentingskyworlds.com. Sila pastikan anda semak semua butiran sebelum tiket dikeluarkan atau sebelum anda mengesahkan pembelian. Sebaik saja Tiket dikeluarkan atau slip pengesahan pembelian, tiada variasi, perubahan atau pertukaran mana-mana butiran pada Tiket akan dilayan.
 4. Tiket disenaraikan dalam Ringgit Malaysia dan termasuk duti hiburan, jika ada.
 5. Di mana-mana yang berkenaan, Anda dikehendaki mengikut prosedur / tindakan yang berkaitan untuk menebus atau mengumpul Tiket Anda di kawasan yang ditetapkan pada masa itu.
 6. Melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam Genting SkyWorlds TP atau mana-mana bahagiannya, Tiket akan melayakkan Anda untuk menikmati semua permainan, pertunjukan, tarikan, perkhidmatan dan kemudahan yang terdapat di Genting SkyWorlds TP pada masa yang relevan (secara kolektif dirujuk sebagai “Kemudahan Taman”).
 7. Tiket tidak sah untuk acara bertiket berasingan.
 8. Melainkan dinyatakan sebaliknya, mana-mana Tiket yang dijual tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana diskaun atau promosi lain yang berterusan untuk Genting SkyWorlds TP dan/atau Resorts World Genting.
 9. Makanan dan minuman, barangan, fotografi dan kemudahan bayar setiap kegunaan seperti loker, kereta sorong dsb. tidak merangkumi di bawah Tiket.
 10. Kami mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menukar dan/atau menentukan harga Tiket berdasarkan hari, musim, umur, jantina dan syarat lain yang Kami anggap sesuai tanpa notis terlebih dahulu.
 11. Anda tidak boleh menjual atau dalam apa-apa cara menukar Tiket Anda dengan wang tunai atau sebarang manfaat dalam bentuk barangan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Jika Anda mempunyai sebarang Tiket yang tidak digunakan atas apa jua sebab, sila bercakap dengan mana-mana Ahli Pasukan Kami di kaunter tiket. Jika Anda melanggar syarat ini, Tiket Anda akan dilucutkan dan Kami berhak untuk menghalang anda daripada Genting SkyWorlds TP.
 12. Tiada bayaran balik, penggantian, rebat atau diskaun Tiket (sama ada sepenuhnya atau sebahagian) atau liabiliti di pihak kami untuk membayar pampasan atau membayar sebarang kerugian atau kerosakan Anda jika Anda:
  12.1    menolak, enggan dari memasuki atau memasuki semula TP Genting SkyWorlds atas apa jua sebab;
  12.2    menolak, enggan atau tidak dibenarkan untuk menikmati atau mengambil bahagian dalam mana-mana Kemudahan Taman dan/atau aktiviti TP Genting SkyWorlds atas apa jua sebab;
  12.3    diminta untuk meninggalkan TP Genting SkyWorlds kerana anda gagal, enggan, mengabaikan atau tidak dapat mengikut atau mematuhi mana-mana satu atau lebih R&R Taman (atau syarat-syarat Tiket); termasuk tanpa had kerana tingkah laku anda yang tidak selamat, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan atau atas sebab lain yang dianggap sesuai kakitangan Genting SkyWorlds TP ("Park Personnel") mengikut budi bicara mutlak mereka;

  (C) Kemasukan atau Kemasukan Semula ke Genting SkyWorlds TP
 13. Anda hendaklah memasuki atau memasuki semula Genting SkyWorlds TP melalui pintu putar di Studio Plaza, SkyAvenue Gateway atau mana-mana pintu masuk lain yang mungkin ditentukan oleh Kami (“Pintu Masuk”) pada waktu operasi hari itu.
 14. Hanya Tiket asal dan sah akan diiktiraf di Pintu Masuk. Penyertaan akan ditolak jika Tiket Anda rosak, koyak, disalin, difotostat atau dipalsukan. Kami berhak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana orang yang memegang Tiket yang disyaki diperoleh melalui penipuan atau secara haram.
 15. Setiap Tiket hanya sah pada tarikh dan masa yang dinyatakan pada Tiket. Sila imbas kod QR pada Tiket Anda untuk memasuki dan/atau memasuki semula Genting SkyWorlds TP dan sila pastikan biometrik Anda didaftarkan dengan sewajarnya. Cap tangan untuk kemasukan semula hanya tersedia jika biometrik anda tidak boleh didaftarkan atas sebab kesihatan atau sebab lain yang boleh diterima.
 16. Simpan Tiket Anda dengan Anda pada setiap masa. Anda dikehendaki mengemukakan Tiket Anda atas permintaan.
 17. Disebabkan oleh kebimbangan keselamatan dan keselamatan, semua beg, bungkusan, pakaian dan apa-apa barangan lain atau barang peribadi Anda mungkin tertakluk kepada pemeriksaan/pemeriksaan keselamatan di Pintu Masuk dan/atau mana-mana bahagian Genting SkyWorlds TP (yang boleh dilakukan berulang kali di kawasan yang berbeza).
 18. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun mesti ditemani dan diawasi oleh orang dewasa pada setiap masa. Kami boleh menolak kemasukan mana-mana kanak-kanak yang tidak ditemani atau bawah umur.
 19. Kemasukan ke Genting SkyWorlds TP sentiasa tertakluk kepada kriteria, keperluan, prosedur, terma dan syarat yang terpakai yang boleh dipinda, diubah dan/atau ditentukan oleh Kami pada masa yang berkaitan (termasuk tanpa had prosedur dan syarat berkaitan dengan sebarang penyakit berjangkit) tanpa sebarang notis awal kepada orang ramai.
 20. Anda mungkin ditolak atau dihalang daripada memasuki Genting SkyWorlds TP:
  20.1    jika Anda tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk memasuki TP Genting SkyWorlds; Atau
  20.2    jika Anda gagal, enggan atau mengabaikan untuk mematuhi, mengikuti atau mematuhi sebarang syarat kemasukan untuk memasuki TP Genting SkyWorlds; Atau
  20.3    atas sebab-sebab lain yang dianggap sesuai oleh kakitangan Genting SkyWorlds TP (“Kakitangan Park”) yang mungkin dianggap sesuai mengikut budi bicara mutlak mereka.

  (D) Larangan Ketat
 21. Anda dilarang sama sekali membawa masuk ke Genting SkyWorlds TP sebarang senjata, bunga api, bom asap, botol kaca, dadah berbahaya atau barang lain yang pada pendapat kakitangan Keselamatan kami, boleh menyebabkan kecederaan diri atau membahayakan keselamatan atau kesihatan orang lain individu atau mana-mana harta Genting SkyWorlds TP; termasuk tetapi tidak terhad kepada objek yang mungkin disalah anggap sebagai senjata (cth. Senapang mainan blaster dan pistol air).
 22. Atas sebab keselamatan, item berikut tidak dibenarkan dibawa ke mana-mana bahagian Genting SkyWorlds TP dan di mana-mana yang berkenaan, sila gunakan loker yang tersedia:
  22.1    Sebarang makanan dan minuman;
  22.2    Haiwan peliharaan;
  22.3    Barangan rekreasi (contohnya skuter, segala jenis kasut roda, papan selaju, mainan kawalan jauh dan dron);
  22.4    Barangan besar seperti beg pakaian besar atau bagasi beroda;
  22.5    Artikel pakaian yang mengandungi bahasa atau kandungan yang menyinggung perasaan, atau apa-apa yang mewakili tetamu sebagai ahli perkhidmatan kecemasan atau Ahli Pasukan Genting SkyWorlds TP;
  22.6    Troli atau pembawa beroda lain kecuali kerusi roda manual, peranti mobiliti berkuasa elektronik dengan sekurang-kurangnya 3 roda dan dengan kelajuan lebih rendah daripada 16km/j, dan kereta dorong dengan dimensi tidak melebihi 92cm x 132cm;
  22.7    Kamera mudah alih, tongkat selfie dan semua tiang lain yang digunakan untuk mengambil swafoto;
  22.8    Artikel yang dilarang oleh undang-undang dan apa-apa perkara lain yang kami anggap tidak sesuai; Dan|
  22.9    Sebarang artikel, objek atau item lain yang mengikut budi bicara tunggal dan mutlak anggota Keselamatan kami tidak sesuai untuk dibawa ke mana-mana bahagian TP Genting SkyWorlds.
 23. Kami berhak untuk merujuk Anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan jika Anda disyaki memiliki mana-mana barang haram atau terlarang seperti senjata api, dadah berbahaya atau senjata.
 24. Kami akan mempunyai budi bicara mutlak untuk mengendalikan, mengurus dan menangani apa-apa barang, objek, haiwan, artikel atau apa-apa barang peribadi yang didapati tidak dijaga dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami oleh pemilik barang-barang tersebut.
 25. Anda dilarang sama sekali pada setiap masa daripada menyalin, menduplikasi, meminda, mengubah suai, mengubah, melukis semula, mewarna semula, menerbitkan, menggunakan, mengeksploitasi, menggabungkan, berurusan, mengedar, mengeluarkan semula, menjual, melakukan atau menyebabkan melakukan apa sahaja dalam apa cara sekalipun yang akan melanggar hak cipta intelek (termasuk tetapi tidak terhad kepada tanda dagangan, logo, paten, hak cipta, karya seni dll) Genting SkyWorlds TP dan/atau mana-mana bahagian di sini dan/atau mana-mana elemen atau komponen Kemudahan Taman.

  (E) Keseronokan Menikmati Kemudahan Taman
 26. Walaupun Anda dibenarkan untuk memasuki Genting SkyWorlds TP, keseronokan menikmati mana-mana Kemudahan Park di Genting SkyWorlds TP masih tertakluk kepada syarat dan keperluan keselamatan masing-masing bagi setiap Kemudahan Taman pada masa yang berkaitan (termasuk tanpa had ketinggian, berat dan sekatan kesihatan). Maklumat tambahan atau sijil keadaan kesihatan mungkin diperlukan untuk penilaian dan pemerhatian.
 27. Anda dikehendaki mematuhi, mematuhi dan mengikut arahan keselamatan dan keadaan kesihatan yang diperlukan untuk menikmati Kemudahan Taman yang berkaitan. Sebelum Anda menikmati mana-mana Kemudahan Taman, adalah dianggap bahawa Anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi semua papan tanda keselamatan yang diletakkan di Kemudahan Taman dan/atau arahan yang diberikan oleh Kakitangan Taman.
 28. Anda boleh ditolak daripada menikmati atau mengambil bahagian dalam mana-mana Kemudahan Taman:
  28.1    jika Anda tidak layak atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikmati Kemudahan Taman yang berkaitan; Atau
  28.2    jika Anda gagal, enggan atau mengabaikan untuk mengikuti atau mematuhi apa-apa syarat yang diperlukan untuk menikmati Kemudahan Taman yang berkaitan; Atau
  28.3    atas sebab-sebab lain yang dianggap sesuai oleh kakitangan Genting SkyWorlds TP ("Park Personnel") mengikut budi bicara mutlak mereka.

  (F) Keselamatan dan Keselamatan
 29. Kemudahan Taman Tertentu mungkin menggunakan kesan pencahayaan, lampu strob atau lampu berkelip yang Anda bertanggungjawab secara peribadi untuk memastikan Anda dilindungi daripada kemungkinan kerosakan yang mungkin timbul atau akibat daripada pencahayaan tersebut.
 30. Setiap kali Anda duduk di mana-mana Kemudahan Taman, Anda dikehendaki menyimpan semua bahagian badan dan harta benda Anda di tempat duduk Anda pada setiap masa dan Anda tidak boleh atas apa jua sebab, berdiri semasa Kemudahan Taman beroperasi atau sedang berjalan.
 31. Semua barang longgar (cth. kamera, telefon bimbit dan kunci) mesti disimpan di dalam loker sebelum Anda masuk atau bersiap sedia untuk mengambil sebarang Kemudahan Taman.
 32. Anda dikehendaki menonton dari jauh dan kekal terhenti di belakang garisan keselamatan yang ditentukan oleh Kakitangan Taman sebelum, semasa dan selepas persembahan mana-mana persembahan/perbarisan.
 33. Anda dikehendaki SEGERA memaklumkan atau melaporkan kepada mana-mana Kakitangan Taman apabila Anda melihat atau menyaksikan sebarang objek, individu atau kejadian yang luar biasa atau mencurigakan; contohnya, bungkusan atau beg tanpa pengawasan, tetamu pengsan, barang jatuh dari atas, tetamu lain bertindak tidak normal.

  (G) Tingkah Laku yang Diperlukan, Kod Pakaian dan Penampilan
 34. Anda dikehendaki berpakaian sesuai pada setiap masa, dan menutup tatu yang mungkin dianggap tidak sesuai.
 35. Anda mungkin dikehendaki menanggalkan atau menyembunyikan sebarang pakaian yang tidak sesuai apabila anda berada di Genting SkyWorlds TP.
 36. Kecuali atas sebab agama, Anda tidak dibenarkan memakai pakaian yang menutup muka Anda sepenuhnya.
 37. Berbudi bahasa kepada tetamu lain pada setiap masa.
 38. Pemotongan barisan adalah dilarang sama sekali dan Anda mungkin diminta meninggalkan Genting SkyWorlds TP jika melanggar syarat ini.
 39. Anda mungkin dihentikan daripada menggunakan kamera, telefon bimbit atau apa-apa barang peribadi anda jika tindakan Anda telah atau boleh menyebabkan kesulitan atau membahayakan Kakitangan Taman, tetamu atau individu lain.
 40. Anda tidak dibenarkan berenang di mana-mana tasik buatan atau memasuki mana-mana kawasan larangan.
 41. Anda tidak dibenarkan mengedarkan atau menjual sebarang risalah, brosur, bahan, barangan atau objek dalam apa jua bentuk dalam Genting SkyWorlds TP.
 42. Merokok atau vape hanya dibenarkan di kawasan merokok yang ditetapkan.
 43. Anda tidak dibenarkan menempah tempat atau tempat duduk dengan barangan peribadi (cth. tuala dan beg). Item yang tidak dijaga boleh dialih keluar tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk memulangkan item tersebut kepada pemilik atau bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan pada item tersebut.

  (H) Penafian dan Ganti Rugi
 44. Anda akan tanggung dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan dan harta benda anda sendiri apabila anda berada di Genting SkyWorlds TP, termasuk tanpa had pada masa mengambil sebarang tarikan atau bermain mana-mana kemudahan Genting SkyWorlds TP.
 45. ANDA MEMASUKI ATAU MELAWATI TAMAN TEMA GENTING SKYWORLDS ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. 
 46. GENTING MALAYSIA BERHAD DAN INDUK, SYARIKAT SUBSIDIARI, SYARIKAT BERKAITAN ATAU BERKENAAN (“KUMPULAN GENTING MALAYSIA”) KUMPULAN GENTING MALAYSIA “KAKITANGAN GENM”) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG TUNTUTAN, PERMINTAAN, KEROSAKAN, LIABILITI, KERUGIAN, PAMPASAN, TINDAKAN, KOS DAN/ATAU PERBELANJAAN YANG MUNGKIN DITANGGUNG OLEH ANDA (SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENAUNGAN, PENGGUNAAN, KENIKMATAN , TAMAN TEMA GENTING SKYWORLDS (ATAU KEMUDAHAN TAMAN) ATAU PENOLAKAN OLEH PIHAK KESELAMATAN / KAKITANGAN TAMAN UNTUK MENARIK, MENIKMATI, PENGGUNAAN ATAU AKSES KE TAMAN TEMA GENTING SKYWORLDS (ATAU KEMUDAHAN TAMAN / KEMUDAHAN TAMAN) TIDAK TERBATAS KEHILANGAN, KECEDERAAN DIRI DAN/ATAU MAUT SAMA ADA DISEBABKAN ATAU TIDAK / KERANA TINDAKAN LUAR KAWALAN, KEADAAN / REKA BENTUK TAMAN TEMA GENTING SKYWORLDS (ATAU KEMUDAHAN TAMAN), PERINTAH ATAU ARAH KERAJAAN ATAU PEGAWAI, RUSUHAN ATAU MOGOK; KECUALI DALAM KEADAAN DI MANA KEROSAKAN / KEHILANGAN, KECEDERAAN DAN/ATAU KEMATIAN TERSEBUT DIDAPATI BERPUNCA SECARA LANGSUNG OLEH KECUAIAN TERSANGAT ATAU SALAH LAKU YANG DISENGAJAKAN OLEH PIHAK KUMPULAN GENTING MALAYSIA.
 47. Anda hendaklah menanggung rugi dan memastikan Kumpulan Genting Malaysia dan Kakitangan GENM dilindungi sepenuhnya dan tidak berbahaya terhadap mana-mana dan semua kerugian (termasuk kerosakan / kehilangan harta benda, kecederaan diri, kematian dan/atau kerugian berbangkit), ganti rugi, saman, tuntutan, permintaan atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk atau jenis (termasuk yuran guaman yang munasabah dan perbelanjaan yang ditanggung dalam mempertahankan tuntutan tersebut atas dasar peguam cara dan pelanggan) yang mungkin dialami oleh dan/atau dibawa terhadap Kumpulan Genting Malaysia dan/atau Kakitangan GENM (sama ada secara langsung atau tidak langsung) akibat daripada atau berkaitan dengan perlindungan, keseronokan, penggunaan atau akses Anda kepada Genting SkyWorlds TP dan/atau Kemudahan Park, sebarang pelanggaran semua atau mana-mana Peraturan dan Peraturan di sini, pelanggaran kewajipan (berkanun atau sebaliknya) oleh Anda, kecuaian Anda atau salah laku (mengikut mana-mana yang berkenaan), termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
  47.1    sebarang tuntutan untuk kecederaan diri (termasuk kematian) dan/atau kerugian atau kerosakan kenderaan atau harta benda;
  47.2    membersihkan, membuat kebaikan, pengembalian semula atau pembaikan kerugian atau kerosakan harta benda; termasuk tanpa had kerosakan pada TP Genting SkyWorlds, Kemudahan Taman atau mana-mana bahagiannya.

  (I) Pelbagai
 48. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau perselisihan faham berhubung dengan Park R&R (atau syarat-syarat Tiket), semua keputusan Kakitangan Taman adalah muktamad. Sebarang rayuan terhadap mana-mana keputusan kami dan/atau keputusan Kakitangan Taman tidak akan dilayan.
 49. Genting SkyWorlds TP ialah taman tema tanpa tunai di mana semua transaksi urus niaga dilakukan melalui eWallet atau eTunai. Sila hubungi Kaunter Perkhidmatan Pelanggan kami sekiranya anda menghadapi masalah dalam membuat eBayaran.
 50. Park R&R ini dan syarat-syarat Tiket adalah tertakluk kepada perubahan atau pindaan mengikut budi bicara mutlak kami. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara R&R Park dan syarat-syarat Tiket, terma dan syarat R&R/Tiket Park akan diguna pakai.
 51. Kami berhak untuk, tanpa notis awal, tanpa perlu memberikan apa-apa sebab dan tanpa sebarang liabiliti untuk membayar balik, untuk membayar pampasan atau menggantikan Tiket Anda (sama ada sepenuhnya atau sebahagian):
  51.1    menafikan kemasukan Anda, menghalang kemasukan Anda ke TP Genting SkyWorlds atau menghendaki Anda meninggalkan TP Genting SkyWorlds atau mana-mana bahagiannya atas sebab yang Kami anggap sesuai mengikut budi bicara mutlak kami;
  51.2    menutup, membatalkan atau menggantung operasi TP Genting SkyWorlds atau mana-mana Kemudahan Taman atas apa jua sebab; termasuk tanpa had atas sebab-sebab sama ada disebabkan/diakibatkan oleh Kami atau mana-mana Kakitangan GENM;
  51.3    menukar waktu operasi TP Genting SkyWorlds atau mana-mana Kemudahan Taman;
  51.4    menyekat akses Anda kepada semua atau mana-mana bahagian TP Genting SkyWorlds;
  51.5    hadkan bilangan tetamu untuk berada di dalam TP Genting SkyWorlds;
  51.6    Memberhentikan dan menggantung sebarang promosi atau diskaun pada bila-bila masa;
  51.7    menyesuaikan harga Tiket dan/atau sekat tarikh.
 52. Kemasukan anda ke dalam Genting SkyWorlds TP dan/atau tindakan anda memberikan apa-apa maklumat atau dokumen kepada kami merupakan persetujuan Anda untuk dirakam, difoto dan/atau dirakam dan persetujuan Anda untuk kami menggunakan, menunjukkan, mengedar, menerbitkan, mendedahkan atau sebarang cara lain berurusan dengan gambar, imej, suara Anda atau mana-mana filem atau rakaman yang mungkin menangkap rupa dan/atau suara Anda dan apa-apa data peribadi lain untuk tujuan sedemikian yang Kami anggap sesuai mengikut budi bicara mutlak kami; termasuk tanpa had bagi tujuan mematuhi keperluan undang-undang atau prosiding undang-undang di dalam/luar negara ini.
 53. Sekiranya terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi terjemahan Park R&R (atau syarat-syarat Tiket), versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 54. Semua fotografi profesional, penggambaran filem komersial atau sebarang aktiviti lain yang berkaitan di dalam Genting SkyWorlds TP adalah tertakluk kepada persetujuan bertulis kami terlebih dahulu.
 55. Park R&R akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan Anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

TIKET 1 HARI (STANDARD/KANAK-KANAK/WARGA EMAS/TETAMU KURANG UPAYA)


 1. Permainan tertentu, tarikan, hiburan, restoran atau tawaran lain mungkin tidak tersedia, diubah suai atau beroperasi pada kapasiti yang dikurangkan.
 2. Semua harga jualan adalah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan termasuk Duti Hiburan.
 3. Definisi Tiket:
  Kemasukan taman PERCUMA dikenakan kepada kanak-kanak di bawah ketinggian 90cm
  Standard: Tetamu dengan ketinggian melebihi 110cm
  Warga Emas: Tetamu berumur 60 tahun ke atas
  Tetamu Kurang Upaya: Sijil tetamu kurang upaya
 4. Penggunaan Tiket dan/atau kemasukan ke Genting SkyWorlds membayangkan penerimaan anda terhadap Terma & Syarat Tiket Am serta Peraturan & Peraturan.
 5. Tiada permintaan untuk menukar tarikh sah Tiket yang dibeli akan dilayan.
 6. Tiket sama sekali tidak boleh dipindah milik, dijual semula, ditukar dan/atau tidak boleh dikembalikan dalam apa jua keadaan, termasuk faktor luaran di luar kawalan munasabah kami (cth jerebu, cuaca buruk, tindakan kerajaan, tindakan Tuhan, rusuhan atau mogok) dan akan terbatal jika diubah, dirosakkan dan/atau diusik.
 7. Semua tetamu mesti menyimpan e-mel pengesahan mereka untuk tujuan pemeriksaan apabila diperlukan. Pihak Pengurusan berhak kepada:
  1. meminta maklumat tambahan atau bukti identiti daripada anda untuk mengesahkan e-mel pengesahan; dan
  2. menafikan penyertaan anda jika anda melanggar Terma dan Syarat ini atau jika transaksi itu dianggap sebagai penipuan pada pendapat kami yang munasabah.
 8. Jika terdapat sebarang konflik atau percanggahan antara Bahasa Inggeris dan terjemahan lain Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 9. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 10. Semua tetamu mesti mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan dan mematuhi semua Peraturan dan Peraturan Genting SkyWorlds seperti yang ditetapkan dalam www.gentingskyworlds.com/rules-regulations.
 11. Terma dan Syarat operasi lain mungkin dikenakan.

TIKET 1-HARI (RAKYAT NEGERI PAHANG)


 1. Permainan tertentu, tarikan, hiburan, restoran atau tawaran lain mungkin tidak tersedia, diubah suai atau beroperasi pada kapasiti yang dikurangkan.
 2. Semua harga jualan adalah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan termasuk Duti Hiburan.
 3. Tawaran ini sah untuk Rakyat Negeri Pahang dan boleh didapati di kaunter tiket sahaja.
 4. Tetamu dengan kod negeri berikut pada Kad Pengenalan Malaysia mereka (MYKAD/MYKID) layak untuk tawaran: 06, 32, dan 33
 5. Tetamu mesti menunjukkan Kad Pengenalan Malaysia mereka (MYKAD/MYKID) di kaunter tiket untuk tujuan pengesahan selepas membeli tiket untuk layak mendapat diskaun 40%. Tetamu yang tidak dapat membuktikan dan/atau mengemukakan MYKAD/MYKID mereka tidak akan layak untuk tawaran tersebut.
 6. Terhad kepada satu (1) tiket bagi setiap Kad Pengenalan Malaysia setiap hari.
 7. Tawaran tidak sah dengan mana-mana promosi, tawaran dan/atau diskaun lain yang sedang berlangsung.
 8. Tawaran tidak tersedia untuk ditebus menggunakan GemTreats.
 9. Pihak Pengurusan berhak untuk:
  1. meminta maklumat tambahan atau bukti identiti untuk tujuan pengesahan; dan
  2. menafikan penyertaan anda jika anda melanggar Terma dan Syarat ini atau jika transaksi itu dianggap sebagai penipuan pada pendapat kami yang munasabah.
 10. Tidak boleh dipindah milik, dijual semula, ditukar dan/atau tidak boleh dikembalikan dalam apa jua keadaan, termasuk faktor luaran di luar kawalan munasabah kami.
 11. Pihak Pengurusan berhak untuk mengkaji dan menyemak Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 12. Jika terdapat sebarang konflik atau percanggahan antara Bahasa Inggeris dan terjemahan lain Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 13. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 14. Semua tetamu mesti mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan dan mematuhi semua Peraturan dan Peraturan Genting SkyWorlds seperti yang ditetapkan dalam www.gentingskyworlds.com/rules-regulations.
 15. Terma dan Syarat operasi lain mungkin dikenakan.

 

KOMBO FLY & PLAY (STANDARD / KANAK-KANAK / WARGA EMAS / OKU)


 1. Permainan tertentu, tarikan, hiburan, restoran atau tawaran lain mungkin tidak tersedia, diubah suai atau beroperasi pada kapasiti yang dikurangkan.
 2. Semua harga jualan adalah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan termasuk Duti Hiburan.
 3. Definisi tiket:
  PERCUMA bagi kanak-kanak dengan ketinggian di bawah 90cm
  Standard: ketinggian melebihi 110cm
  Kanak-kanak: 90cm ke 110cm
  Warga emas: berumur 60 tahun ke atas
  Orang Kurang Upaya (OKU): Pemegang Kad OKU
 4. Penggunaan Tiket dan/atau kemasukan ke Genting SkyWorlds dan Awana SkyWay akan dianggap sebagai penerimaan terhadap Terma & Syarat Tiket Am serta Peraturan-Peraturan.
 5. Sebarang permintaan untuk menukar tarikh sah Tiket yang dibeli tidak akan dilayan.
 6. Pihak Pengurusan berhak untuk:
  1. meminta maklumat tambahan atau bukti identiti untuk tujuan pengesahan; dan
  2. menafikan penyertaan anda jika anda melanggar Terma dan Syarat ini atau jika transaksi itu dianggap sebagai penipuan pada pendapat kami yang munasabah.
 7. Jika terdapat sebarang konflik atau percanggahan antara Bahasa Inggeris dan terjemahan lain Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 8. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 9. Semua tetamu mesti mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan dan mematuhi semua Peraturan-Peraturan Genting SkyWorlds dan Awana SkyWay seperti yang ditetapkan dalam www.gentingskyworlds.com/rules-regulations / www.rwgenting.com/gettinghere/awanaskyway
 10. Terma dan Syarat operasi lain mungkin dikenakan.

Pengimbasan pendaftaran tiket dan cap jari di pagar masuk diperlukan untuk kemasukan dan kemasukan semula Genting SkyWorlds dalam tempoh sah tiket. Cap jari berdaftar akan ditukar secara automatik kepada nombor unik dalam format perenambelasan untuk tujuan pengesahan kemasukan semula. Ia tidak boleh dikenal pasti kepada individu tertentu. Tiada imej cap jari akan dirakam, dihasil semula atau diduplikasi.